Vedtægter

Gældende fra april 2021

01. Navn og hjemsted

Foreningen ”/tri club denmark” er stiftet den 16. juli 2013 og har hjemsted i Københavns kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triatlon Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

02. Formål

Foreningens formål er at dyrke triatlon og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i Klubben, at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til, at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

03. Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 15 år. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

04. Indmeldelse

Indmeldelse skal ske via www.tri-club.dk. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

05. Udmeldelse

Udmeldelse sker via www.tri-club.dk med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.

I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

06. Kontingent

Kontingentet, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Da Triatlon Danmarks Generalforsamling oftest afholdes efter /tri club denmarks, forbeholder bestyrelsen sig retten til at ændre kontingent når en eventuel ændring af medlemssafgift er meldt ud fra Triatlon Danmark. Ændres medlemsafgift og dermed eventuelt pris for kontingent, vil ændring af pris træde i kraft fra den af Triatlon Danmark fastsatte dato.

07. Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

08. Udelukkelse og eksklusion

§ 8 Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen eller foreningens medlemmer.
Heri ligger der bl.a. at vi I klubben ikke vil tolerer diskrimination af foreningens medlemmer eller andre, når vi agerer i formelle klubmæssige sammenhæng: Herunder træning, foredrag eller lign., samt vores elektroniske platforme. Det være sig diskrimination gående på seksuel orientering og kønsidentitet , etnicitet, politiske holdninger, udseende eller blot mobning.

  1. Forefinder der en sag, skal forurettet anmelde det til bestyrelsen, som går i dialog med forurettet og den der formodes at forurette. Finder bestyrelsen bevis for diskrimination, får foruretteren en mundtlig advarsel.
  2. Gentages diskriminationen og findes der bevis for foruretterens diskrimination, fører det til en skriftlig advarsel fra bestyrelsen og orientering om at sker det igen, vil det føre til ophør af medlemskab i klubben.
  3. Ved tredje gentagelse, bliver foruretteren udvist af klubben, såfremt der findes bevis for vedkommendes diskrimination.

Ved manglende medlemsforpligtelse, hvilket er betaling af kontingens, udelukkes medlemmet automatisk af Klubmodul og dermed af klubben. Medlemmet vil også blive fjernet fra Facebook grupper, såfremt vedkommende ikke ønsker at forny kontingent.

09. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og bestyrelsens indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel.

Forslag, herunder opstilling som kandidat til bestyrelsen, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.”

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som er fyldt 18 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Ved uenighed træffes beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er det formandens stemme, der bliver den afgørende.

10. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen

8) Valg af revisor

9) Eventuelt

11. Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

12. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal i øvrigt indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

13. Digital generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.​

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.​

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.​

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.​

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.​

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.”​

14. Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen skal bestå af minimum 4 og op til 7 medlemmer, herunder en formand og en næstformand. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger en formand, næstformand og en kasserer iblandt sig.

Bestyrelsesmøder skal indkaldes efter begæring af et medlem af bestyrelsen, og ledes af formanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

For at være bestyrelsesmedlem, er det nødvendigt at deltage i minimum 75% af samtlige møder fordelt over et år.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne føres en protokol, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 9.

15. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 31. januar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

16. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

17. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 0 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Låneoptagelse på mere end 0 kr. godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

18. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer på generalforsamlingen er for forslaget.

19. Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

en_GBEN